Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din regulament, prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

1. Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, BIZO va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Prin „Termeni si condiții”, utilizatorii, sunt informați că datele personale pe care le furnizează, urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către BIZO a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamș, marketing si publicitate și a serviciilor de statistică.

BIZO realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și, in unele cazuri, transmiterea către terți, în baza exclusivș si reglementată a unui contract comercial care asigură securitatea și confidențialitatea datelor, precum și respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale utilizatorilor site-ului pentru a administra, menține, îmbunătăți si obtine informaţii cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin reteaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali.

Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) și pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile oferite utilizatorilor prin intermediul site-ului precum și în scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop.

Datele personale vor fi furnizate de către utilizatori, la opțiunea lor proprie, în momentul creării unui cont valabil pe site sau abonării la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile și produsele oferite prin intermediul acestuia. La înregistrarea în site sunt solicitate utilizatorului anumite date personale, precum numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, ele fiind necesare evidenței despre folosirea site-ului și al oferirii în condiții optime a serviciilor prin intermediul acestuia, pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate personalizate și pentru accesul utilizatorului la facilități suplimentare. Refuzul utilizatorului de a furniza datele solicitate determină neparticiparea la acțiunile promoționale organizate prin intermediul site-ului și nefolosirea facilităților, serviciilor suplimentare oferite exclusiv utilizatorilor cu un cont în acest website.

Website-ul va putea fi utilizat şi dacă utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul secțiunii „Cookies” (parte integrantă a prezentului contract).

Conform Regulamentul (UE) 2017/679 si legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa birou@bizo.ro cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”.

Site-ul se angajează sa nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului) și să întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului.

Site-ul își rezervă dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile și accesul membrilor care încalcă Termenii și condițiile, care întreprind activități dovedite de fraudă, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului.

2. Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile și scopurile colectării

În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ si promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site, pot fi următoarele:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice,
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract,
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului,
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice,
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul,
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectăm precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora. Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza website-ul, cu excepția celor care vizează cookies.

Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru utilizatorii care le transmit.

Date având caracter personal pe care le colectăm:

Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografică, adresa de corespondență, link profiluri social media.

Scopurile colectării datelor având caracter personal:

Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către utilizatorii online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la servicii și produse.

Modalitatea si perioada de colectare a datelor:

În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimizate electronic.

Date având caracter personal pe care le colectăm:

Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site.

Scopurile colectării datelor având caracter personal:

Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator.

Modalitatea si perioada de colectare a datelor:

În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimizate electronic.

3. Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.

În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, implementăm, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.

4. Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor, utilizatorul are o serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul societății noastre, utilizând detaliile de contact următoare: birou@bizo.ro, Baia Mare, bulevardul București nr. 8, județul Maramureș, telefon 0262 220 068 sau 0732 249 666.

 • Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere si formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum si pentru a solicita ștergerea parțială sau totală a acestor date, este nevoie să fie adresată cererea folosind adresa de e-mail birou@bizo.ro sau să fie expediată o scrisoare prin poștă sau curierat la sediul social al BIZO.

De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțină orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).

 • Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Oricare utilizator este încurajat să contacteze site-ul la adresa birou@bizo.ro ori de câte ori observă că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către BIZO sunt incomplete.

 • Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat”).

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contestă exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

 • Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se află acesta, caz în care datele acestuia trebuie anonimizate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului, iar anonimizarea acestora trebuie confirmată utilizatorului.

 • Dreptul la retragerea consimțământului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se face din momentul înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

 • Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către societatea noastră.

 • Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor sau care afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informațiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimțământul dumneavoastră expres.

În cadrul acestor procese, datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.

Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă rugăm să ne contactați la adresa de email birou@bizo.ro.

5. Exercitarea drepturilor

Pentru ca utilizatorul să își poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact.

6. RECLAMAȚII ȘI SOLUȚIONAREA ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR

ANPC: https://anpc.ro/

SAL: https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal