Termeni și condiții

Termeni și condiții

1. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de produse de către BIZO, prin intermediul magazinului virtual bizo.ro către cumpărător și pot fi modificate oricând de către BIZO fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică sau altă entitate care emite o comandă.

Vânzător – BIZO, cu denumirea comercială Bizo Trade SRL, având sediul social în Baia Mare, bulevardul București nr. 8, județul Maramureș, CUI J24/164/2000, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului 12745387.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător, prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile și cumpărătorul este de acord să primească aceste bunuri și să facă plată acestora.

Contract – o comandă confirmată de către vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi: know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul bizo.ro și subdomeniile acestuia.

2. Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul bizo.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente: comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

3. Termenii și condițiile de vânzare

Daca vânzătorul confirmă comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.
Confirmarea comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat.

4. Obligațiile vânzătorului

  • Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile cumpărătorului exprimate în comandă;
  • Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

5. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informațiile primite de la vânzător. Este imperativ ca obligaţia de confidenţialitate să fie respectată. În caz contrar, vom efectua toate demersurile necesare pentru atragerea răspunderii utilizatorului care nu a respectat obligaţia menţionată.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea BIZO și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut, cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a BIZO, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de BIZO, includerea oricărui element de conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al BIZO asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al BIZO.

6. Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt asproprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere, etc.) aparțin BIZO.

Continutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al BIZO. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia, efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă, etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub urmatoarea formă: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile către site-ul bizo.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau la finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea BIZO – link către conținutul site-ului).

Utilizatorii sunt obligați să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul bizo.ro.

BIZO își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop, altul decât cel personal, pot fi făcute prin e-mail la adresa de mail birou@bizo.ro, cu specificația „În atenția agenției”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site, își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informatiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale, înteleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod raspunderea BIZO, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Răspunderea urmând a fi atrasă potrivit dispoziţiilor art. 1349 Cod civil, care prevede în mod expres faptul că:
(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire, răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.
(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte, se stabileşte prin lege specială.

BIZO poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără ca această operațiune să necesite acordul utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

BIZO nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site. Prezenta cauză exoneratoare de răspundere este instituită în perfectă concordanţă cu dispoziţiile art. 1355 Cod Civil.

7. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

BIZO nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, BIZO va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi si menține încrederea utilizatorilor în site. În acest sens, BIZO va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Obligaţia de a depune toate diligenţele necesare este o obligaţie de mijloace, nicedecum una de rezultat, sens în care este imperativ a face trmitere la dispoziţiile art. 1481 Cod civil:

Obligaţiile de mijloace şi obligaţiile de rezultat:
(1) În cazul obligaţiei de rezultat, debitorul este ţinut să procure creditorului rezultatul promis.
(2) În cazul obligaţiilor de mijloace, debitorul este ţinut să folosească toate mijloacele necesare pentru atingerea rezultatului promis.
(3) Pentru a stabili dacă o obligaţie este de mijloace sau de rezultat, se va ţine seama îndeosebi de:
a) modul în care obligaţia este stipulată în contract;
b) existenţa şi natura contraprestaţiei şi celelalte elemente ale contractului;
c) gradul de risc pe care îl presupune atingerea rezultatului;
d) influenţa pe care cealaltă parte o are asupra executării obligaţiei.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate, ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail birou@bizo.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înteleg și acceptă faptul că BIZO nu garantează: că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete; că informațiile introduse de utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc; că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora, utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate; pentru rezultatele obținute de utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului, utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către utilizatori pe propria răspundere; că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, BIZO nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea utilizatorilor).

De asemenea, utilizatorii înteleg și acceptă faptul că BIZO nu este responsabilă pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către utilizatori. Totodată, utilizatorii înteleg și acceptă că BIZO este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de raspundere BIZO pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Utilizatorii site-ului au obligaţia de a acţiona în deplină concordanţă cu principiul bunei-credinţe, motiv pentru care este imperativ a se face trimitere la dispoziţiile art. 14 Cod civil: „1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.”

Pentru cazuri de forță majoră, BIZO și/sau operatorii, directorii, angajații și reprezentanții săi, sunt exonerați total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al BIZO, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Forţa majoră constituie orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, după cum în mod expres se prevede în art. 1351 Cod civil.

(1) Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit.
(2) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
(4) Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.”

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure BIZO și/sau pe operatorii, directorii, angajații și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorilor în legatură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

BIZO nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului bizo.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

8. Abonarea utilizatorilor la newslettere și alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poșta electronică, existând posibilitatea ca utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primită pe mailul introdus explicit la abonare.

Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/„Log off” în pagina vizitată.

9. Modificarea termenilor și condițiilor

BIZO are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în „Termeni și condiții” sau termenii și condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii site-ului, prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilități oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

10. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților, și care nu poate fi evitat.

11. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între BIZO și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.